Specialtandpleje og tildeling af behandlingssted for specialtandpleje i Varde Kommune

Specialtandplejen er en tandplejeordning for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Formålet med specialtandplejen er at borgerne kan bevare en god tyggefunktion og tandstatus livet igennem selvom deres generelle funktionsevne er nedsat.

Det kan for eksempel være:

 • Borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne
 • Borgere, der er indlagt på psykiatriske hospitaler, tilknyttet distriktspsykiatriske ordninger/boformer eller regionale almene ældreboliger

Borgere, der kan visiteres til ordningen kan karakteriseres ved, at:

 • de ofte har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand
 • de ofte har særlige problemer med at benytte en privat praktiserende tandlæge
 • de har svært ved at oprette og fastholde gode tandplejevaner
 • de som oftest har brug for tandbehandling i narkose.

Hvordan kommer jeg med i specialtandplejen? 

Hvis du gerne vil med i specialtandplejen, er der forskellige muligheder for henvisning alt efter din situation. Du kan kontakte den kommunale specialtandpleje på telefon 79 94 86 00 for yderligere information.

Henviste borgere indkaldes som hovedregel til visitation i den kommunale specialtandpleje.
Visitationsbesøget har til formål at afklare, om borgeren er berettiget til specialtandpleje eller ej, og hvorvidt specialtandplejen vil blive tilbudt i kommunale eller regionalt regi.

Borgere, der enten ved visitering eller fornyet vurdering ikke vurderes at være inden for målgruppen for specialtandpleje, bliver udvisiteret af specialtandplejen. I nogle tilfælde vil borgeren være i målgruppen for Omsorgstandplejen. I så fald gives borgeren tilbud om dette.

Hvem udfører specialtandplejen? 

Specialtandpleje kan tilbydes på enten et kommunalt eller et regionalt behandlingssted.

Kommunal specialtandpleje
Den kommunale specialtandpleje arbejder for at kombinere tandpleje af høj kvalitet med en pædagogisk tilgang for derigennem at give borgeren mulighed for at tilegne sig færdigheder, der muliggør tilbagevenden til privat praksis.

Til kommunal specialtandpleje tilknyttes:

 • Borgere, der kan profitere af et pædagogisk forløb hos den kommunale specialtandpleje.
 • Borgere med handicap, psykisk og fysisk sygdom, der vurderes at medføre særlige problemer med at benytte de sædvanlige tandplejetilbud og med at udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner.
 • Borgere med behov for særlig pædagogisk støtte i forbindelse med behandling.

Den kommunale specialtandpleje udføres på Tandplejen, Lerpøtvej 50 B, 6800 Varde.

Regional specialtandpleje
Den regionale specialtandpleje har mulighed for at udføre undersøgelse og behandling under fuld narkose.

Til regional specialtandpleje tilknyttes:

 • Borgere hvis nedsatte funktionsniveau gør, at det ikke er muligt at udføre en tilstrækkeligt fyldestgørende tandlægefaglig undersøgelse i den kommunale specialtandpleje.
 • Borgere, der ikke kan profitere pædagogisk af et forløb hos den kommunale specialtandpleje.
 • Borgere, der har behov for fuld narkose under tandlægebehandling.

Den regionale specialtandpleje udføres på Regionstandplejen, Sct. Joseph Hospital, Nørregade 63 A, 6700 Esbjerg.

Løbende vurdering af behandlingstilbuddet 

Det vurderes løbende, om modtagere af specialtandpleje fortsat er en del af målgruppen og om behandlingsstedet er det rette.

Ikke visitationsberettigende kriterier 

Tilbuddet er ikke rettet mod personer, som principielt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette. Ligeledes kan der ikke visiteres til specialtandplejen med udgangspunkt i økonomiske forhold eller tandlægeskræk.

Hvad koster det? 

Der er egenbetaling i Specialtandplejen. Prisen er dog højst 2.130 kr. i 2023.
Borgeren skal selv sørge for transport til specialtandpleje.

Klageadgang 

Som patient kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.